Najčastejšie otázky

Ak máte otázku týkajúcu sa glukomera CONTOUR®PLUS ONE alebo aplikácie CONTOUR®DIABETES, pozrite si zoznam najčastejších otázok uvedený nižšie. Ak máte otázku, na ktorú nenájdete odpoveď tu ani nikde inde na našej webovej lokalite, kontaktujte nás.

 • Play the video
Získanie glukomera
Obchod

Získanie aplikácie

Používanie glukomera CONTOUR®PLUS ONE

Glukomer CONTOUR®PLUS ONE môžete nastaviť dvomi spôsobmi: na samotnom glukomeri alebo pomocou aplikácie CONTOUR®DIABETES.

Pokyny na úvodné nastavenie na samotnom glukomeri nájdete v používateľskej príručke, ktorú ste dostali s glukomerom.

Ak chcete nastaviť glukomer prostredníctvom aplikácie, stiahnite si aplikáciu CONTOUR®DIABETES, otvorte ju, ťuknite na položku „Začíname“  a postupujte podľa pokynov. Tým sa nastaví súčasne glukomer aj aplikácia.

Glukomer môžete zapnúť nasledovne:

 • stlačením a podržaním veľkého okrúhleho tlačidla na pravom konci glukomera

alebo

 • vložením testovacieho prúžku CONTOURPLUS do glukomera (tým sa glukomer automaticky zapne).

Glukomer CONTOUR®PLUS ONE treba vždy používať s testovacími prúžkami CONTOURPLUS. Tieto boli špecificky navrhnuté na používanie s týmto glukomerom.

S glukomerom dostanete aj nádobu s testovacími prúžkami CONTOURPLUS a ďalšie nádoby si môže objednať od svojho lekárnika, keď ich budete potrebovať. S glukomerom CONTOUR®PLUS ONE nikdy nepoužívajte žiadne iné značky testovacích prúžkov.

Funkcia smartLIGHT® na glukomeri CONTOUR®PLUS ONE poskytuje okamžitú odozvu na výsledky glykémie. Okamžite identifikuje výsledky, ktoré sú nad cieľovým rozsahom, pod ním alebo v rámci neho, čím vám pomáha vykonávať rozhodnutia. Ak túto funkciu nechcete používať, môžete ju vypnúť.

Zelená farba = v rámci cieľového rozsahu
Žltá farba = nad cieľovým rozsahom
Červená farba = pod cieľovým rozsahom

Odber vzoriek systémom Second-Chance® je ďalšou z užitočných funkcií glukomera CONTOUR®PLUS ONE. Ak vaša prvá vzorka nie je dostatočná na vykonanie merania glykémie, systém odberu vzoriek Second-Chance® umožňuje znova aplikovať krv na rovnaký testovací prúžok namiesto použitia nového. To vám môže pomôcť:

 • zabrániť nutnosti opätovného vpichu do prsta,
 • menej plytvať testovacími prúžkami (a lancetami).

Funkcia odberu vzoriek Second-Chance® spôsobí, že glukomer CONTOUR®PLUS ONE dvakrát pípne a zobrazí blikajúcu ikonu testovacieho prúžku. Do 60 sekúnd aplikujte ďalšiu krv na testovací prúžok, aby jej mal glukomer dostatok na zmeranie glykémie. Po pridaní dostatočného množstva krvi glukomer automaticky vykoná meranie ako obvykle.

Kým je glukomer pripojený k aplikácii, nastavenia glukomera sa nedajú zmeniť priamo na glukomeri. Ak chcete zmeniť nastavenia priamo na glukomeri, buď:

 1. Prejdite na symbol „nastavení“ na glukomeri CONTOUR®PLUS ONE a stlačte tlačidlo OK. Tým sa glukomer automaticky odpojí od mobilného zariadenia.

Alebo

 1. Vypnite glukomer CONTOUR®PLUS ONE a prejdite ďalej od mobilného zariadenia, aby sa odpojil od aplikácie, a potom zapnite glukomer a prejdite do ponuky Nastavenia, kde môžete vykonať akékoľvek zmeny.

Tieto symboly sú značky jedla. Značky jedla umožňujú glukomeru porovnať hodnoty glykémie s príslušnými cieľovými rozsahmi, aby funkcia smartLIGHT® mohla indikovať, či je vaša glykémia nad cieľovým rozsahom, pod ním alebo v rámci neho.

Pri každom meraní hodnôt glykémie môžete vybrať príslušnú značku na glukomeri. Existujú tri variácie symbolu jablka:

Značka jedla pre stav nalačno
Túto značku vyberte, ak si testujete glykémiu po približne 8 hodinách bez konzumácie jedla.

Značka jedla pre stav pred jedlom
Túto značku vyberte, ak si testujete glykémiu v priebehu 1 hodiny pred jedlom.

Značka jedla pre stav po jedle
Túto značku vyberte, ak si testujete glykémiu v priebehu 2 hodín po prvom súste jedla.

Nastavenie aplikácie CONTOUR®DIABETES

Ak začínate prvýkrát používať glukomer CONTOUR®PLUS ONE a aplikáciu CONTOUR®DIABETES, odporúčame najprv nastaviť aplikáciu. Glukomer môžete rýchlo a jednoducho nastaviť počas úvodného nastavovania aplikácie pri jej prvom spustení.

Zoznam kompatibilných zariadení je referenčný zoznam, ktorý zobrazuje mobilné zariadenia, ktoré boli overené na použitie s aplikáciou CONTOUR®DIABETES. Existujú aj iné modely mobilných zariadení, ktoré môžu spolupracovať, ale ešte neboli testované spoločnosťou Ascensia. Ak vaše zariadenie nie je v tomto zozname, pravdepodobne budete môcť stiahnuť aplikáciu a následne overiť, či môžete spárovať glukomer s aplikáciou. Upozorňujeme však, že ak vaše zariadenie nie je v zozname, spoločnosť Ascensia nemôže zaručiť, že všetky funkcie budúsprávne pracovať, pretože zariadenie nebolo overené, aj keď spárovanie je úspešné. Prosím navštívte našu stránku opäť v budúcnosti, nakoľko zoznam overených zariadení pravidelne aktualizujeme.

Aplikácia CONTOUR®DIABETES je kompatibilná so zariadeniami, ktoré  využívajú operačný systém Android verzia 5.0 (Lollipop) a vyššia, s procesorom ARM a funkciou BLE Radio. Aplikácia je kompatibilná so zariadeniami, ktoré používajú systém Apple iOS 8 a vyšší, s funkciou rádio BLE.

Ak vaše zariadenie nespĺňa vyššie uvedené minimálne požiadavky, budete musieť aktualizovať operačný systém. Ak vaše zariadenie nepodporuje požadovanú verziu operačného systému, budete musieť inovovať zariadenie na také, ktoré podporuje aplikáciu CONTOUR®DIABETES.

Zoznam kompatibilných zariadení

Najprv skontrolujte, či vaše zariadenie používa operačný systém Apple iOS alebo Android.

Stiahnutie aplikácie CONTOUR®DIABETES do zariadenia Apple:

 1. Otvorte aplikáciu App Store v zariadení.
 2. Vyhľadajte text „Contour diabetes“. 
 3. Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte aplikáciu CONTOUR®DIABETES.
 4. Ťuknite na položku „Získať“  a potom „Inštalovať“ . Môže sa zobraziť výzva na zadanie informácií o konte iTunes. Po dokončení ťuknite na tlačidlo „OK“. Potom sa začne proces sťahovania.
 5. Ak ste stále v aplikácii App Store, tlačidlo „Inštalovať“  sa zmení na tlačidlo „Otvoriť“ . Aplikáciu môžete otvoriť buď ťuknutím na toto tlačidlo, alebo výberom ikony aplikácie na domovskej obrazovke zariadenia.

Stiahnutie aplikácie CONTOUR®DIABETES do zariadenia so systémom Android:

 1. Otvorte aplikáciu Google Play Store v zariadení.
 2. Vyhľadajte text „Contour diabetes“.
 3. Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte aplikáciu CONTOUR®DIABETES.
 4. Ťuknite na položku „Inštalovať“ . Potom sa začne proces sťahovania.

Po stiahnutí aplikácie CONTOUR®DIABETES ju uložte v mobilnom zariadení na miesto, kam máte jednoduchý prístup, napríklad na domovskú obrazovku alebo do doku.

Úvodné nastavenie aplikácie CONTOUR®DIABETES je jednoduché.

 1. Otvorte aplikáciu ťuknutím na ikonu CONTOUR® na obrazovke mobilného zariadenia.
 2. V zozname vyberte svoju krajinu.
 3. Vyberte jazyk, v ktorom chcete používať túto aplikáciu.
 4. Pokračujte ťuknutím na tlačidlo „Confirm“ (Potvrdiť).
 5. Potom si budete musieť prečítať a odsúhlasiť podmienky a požiadavky aplikácie. Pokračujte ťuknutím na tlačidlo „Accept“ (Súhlasím).
 6. Teraz sa zobrazí uvítacia obrazovka aplikácie s tromi možnosťami: „Začíname“ , „Prehliadka“  a „Prihlásenie“ (.
 7. Ťuknite na položku „Začíname“  a podľa pokynov na obrazovka nastavte aplikáciu CONTOUR®DIABETES. 

Keď začnete používať glukomer CONTOUR®PLUS ONE s aplikáciou CONTOUR®DIABETES, budete musieť spárovať obe zariadenia. Aplikácia a glukomer sa potom jednoducho prepoja a budú sa synchronizovať pomocou technológie Bluetooth®. Pred spárovaním a pri každom teste glykémie bude potrebné zapnúť funkciu Bluetooth® v mobilnom zariadení a glukomeri, aby aplikácia mohla synchronizovať zmerané hodnoty.

Požadované nastavenie glukomera môžete vypnúť alebo zapnúť vykonaním nasledujúcich krokov?

 1. Vypnite glukomer a vzdiaľte sa od mobilného zariadenia.
 2. Zapnite glukomer.
 3. Prejdite do ponuky „Settings“ (Nastavenia).
 4. Stláčajte tlačidlo „OK“ na jednotlivých obrazovkách, až kým nájdete nastavenie, ktoré chcete zmeniť.
 5. Nastavenie môžete zmeniť pomocou šípok nahor a nadol na vonkajšom krúžku. Stlačte tlačidlo „OK“.

Spárovanie a zrušenie spárovania glukomerov s aplikáciou CONTOUR®DIABETES

Spárovanie glukomeru s aplikáciou CONTOUR®DIABETES:

 1. Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth® v mobilnom zariadení.
 2. Prejdite do nasledujúcej ponuky: Main Menu (Hlavná ponuka) > Settings (Nastavenia) > My Meters (Moje glukomery)
 3. Ťuknite na „+“ Spáruj glukomer a postupujte podľa pokynov
 4. Keď je  glukomer úspešne spárovaný, indikácia smartLIGHT na glukomere bude svietiť pár sekúnd na modro.
 5. Po tom ako je spárovaný glukomer CONTOUR®, na obrazovke sa zobrazí Meter Settings (Nastavenie glukomera).
 6. Zapnite možnosť Settings off (Nastavenia vypnúť) ak treba, potom ťuknite na položku „Continue “ (Pokračovať ) aby ste uložili nastavenie glukomeru.

Áno, môžete spárovať viac  CONTOUR®PLUS ONE glukomerov s aplikáciou  CONTOUR®DIABETES app., ktorá spája všetky vaše hodnoty glykémie z rôznych glukomerov. Ak si to chcete nastaviť v aplikácii, prejdite do: Hlavné menu > Nastavenia glukomera > Moje glukomery

 1. Kliknite na tlačidlo "+" a postupujte podľa pokynov na obrazovke, aby ste pridali ďalší glukomer
 2. Po spárovaní glukomeru sa zobrazí obrazovka Nastavenia glukomeru. Zmeňte akékoľvek nastavenia, ktoré potrebujete tu
 3. Kliknite na tlačidlo "Pokračovať" pre uloženie nastavení glukomeru

Všimnite si, že iba jeden glukomer možno pripojiť k aplikácii v jednom okamihu.

V aplikácii prejdite do: Main Menu (Hlavná ponuka) > Settings (Nastavenia) > My Meters (Moje glukomery)
Ťuknite na glukomer, ktorý chcete premenovať a zadajte nový názov glukomeru.

Zrušenie spárovania odstráni  glukomer z konta a zabráni prepojeniu glukomeru do aplikácie a odoslaniu dát späť do nej.Exsistujúce dáta z glukomeru zostanú v aplikácii nedotknuté. Nespárovaný glukomer môže byť opätovne spárovaný s aplikáciou inokedy.

Ak je potrebné zrušiť spárovanie glukomeru z vašej aplikácie CONTOUR®DIABETES, prejdite do: Main Menu (Hlavná ponuka) > Settings (Nastavenia) > My Meters (Moje glukomery)

 1. Ťuknite na glukomer, ktorému chcete zrušiť spárovanie.
 2. Na obrazovke Meter Settings (Nastavenia glukomera) ťuknite na Unpair this Meter (Zrušenie spárovania) a  tlačidlo „Confirm“ (Potvrdiť), keď ste vyzvaný.

Alebo

Prejdite do: Main Menu (Hlavná ponuka) > Meter Settings (Nastavenia glukomeru) > My Meters (Moje glukomery)

 1. Potiahnite doľava glukomer, ktorému chcete zrušiť spárovanie
 2. Ťuknite na červené tlačidlo Unpair  (Zrušenie spárovania) a  tlačidlo „Confirm“ (Potvrdiť), keď ste vyzvaný

Používanie aplikácie CONTOUR®DIABETES

Všeobecné

Ak chcete zmeniť nastavenia glukomera prostredníctvom aplikácie, glukomer musí byť zapnutý a pripojený k aplikácii. Keď nie je glukomer pripojený, prostredníctvom aplikácie môžete zmeniť iba názov glukomera a funkciu zrušenia spárovania.

Na predchádzajúcu obrazovku sa môžete vrátiť ťuknutím na tlačidlo „Ponuka“, „Hotovo“  alebo „X“.

Vo väčšine prípadov áno. Aplikácia automaticky ukladá väčšinu položiek a nevyžaduje vždy, aby ste ťukli na tlačidlo „Uložiť“

Áno. Glukomer CONTOUR®PLUS ONE sa synchronizuje s aplikáciou CONTOUR®DIABETES pri každom priblížení glukomera a mobilného zariadenia k sebe, keď bude zapnutá funkcia Bluetooth®. Ak potrebujete zmerať hodnotu glykémiu a nemáte v blízkosti mobilné zariadenie, nie je to žiadny problém, pretože glukomer má dostatok pamäte na uloženie až 800 hodnôt glykémie, takže bude uchovávať všetky výsledky až do jeho nasledujúcej synchronizácie s aplikáciou.

Zobrazenie a interpretácia výsledkov glykémie

Farby hodnôt glykémie v aplikácii CONTOUR®DIABETES sa zhodujú s farbami funkcie smartLIGHT® na glukomeri CONTOUR®PLUS ONE, aby ste mohli porovnávať hodnoty glykémie s cieľovým rozsahom.

Zelená farba = v rámci cieľového rozsahu
Žltá farba = nad cieľovým rozsahom
Červená farba = pod cieľovým rozsahom

Hodnoty glykémie, ktoré boli synchronizované z glukomera, sa v aplikácii nedajú odstrániť. Môžete odstrániť iba manuálne zadané hodnoty glykémie.

Ťuknutím na malý graf môžete zobraziť rozšírený graf, alebo počas zobrazenia obrazovky Moje hodnoty v aplikácii otočte mobilné zariadenie nabok, aby bolo v polohe na šírku.

Na grafe sa symbolmi krúžkov označujú hodnoty glykémie automaticky načítané z glukomera prostredníctvom technológie Bluetooth®. Symboly diamantov sú hodnoty, ktoré boli pridané manuálne. Ak si chcete pozrieť podrobné informácie o niektorom bode, ťuknite na symbol na grafe.

Režim priemerných hodnôt umožňuje zobraziť priemerné hodnoty glykémie za určité obdobie. Štandardný režim zobrazuje jednotlivé hodnoty glykémie v rámci jedného dňa.

Ak chcete získať ďalšie informácie:

 1. Prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka >Moje hodnoty.
 2. Otočte mobilné zariadenie nabok alebo ťuknite na graf v hornej časti obrazovky Moje hodnoty.
 3. Ťuknite na písmeno „i“ v hornej časti rozšíreného grafu.

Postup zmeny časového intervalu zobrazeného na rozšírenom grafe:

 1. Ťuknite na biele tlačidlo v hornej časti obrazovky.
 2. Vyberte 3-denný, 7-denný, 14-denný alebo 30-denný časový interval v zozname dní.

Pridávanie ďalších informácií k hodnotám glykémie

 1. Vyhľadajte hodnotu glykémie na obrazovke My Readings (Moje hodnoty) a ťuknite na ňu.
 2. Keď sa otvorí obrazovka Úprava, ťuknutím na okrúhle ikony môžete pridať fotografiu, aktivitu, jedlo, liek alebo zadať alebo zaznamenať poznámky.
 3. Po dokončení ťuknite na tlačidlo „Hotovo“.
 1. Vyhľadajte hodnotu glykémie na obrazovke Moje hodnoty.
 2. Ťuknutím na oblasť okolo času hodnoty glykémie môžete otvoriť podrobnosti, opätovným ťuknutím na oblasť okolo času môžete zavrieť podrobnosti.

Manuálne zadané hodnoty glykémie

Ak chcete pridať hodnotu glykémie manuálne, v aplikácii prejdite do nasledujúcej ponuky:
Hlavná ponuka > Moje hodnoty.

 1. Ťuknite na „+“ v pravom hornom rohu obrazovky. Systém použije pre novú hodnotu aktuálny dátum a čas nastavený v mobilnom zariadení.
 2. Ak chcete zmeniť dátum alebo čas, ťuknite na príslušné tlačidlo a prejdite na požadovaný dátum alebo čas. Ťuknutím na tlačidlo „Hotovo“  uložte výber.
 3. Ak chcete zadať hodnotu glykémie, ťuknite na tlačidlo prázdnej hodnoty glykémie, zadajte hodnotu a potom ťuknite na tlačidlo „Hotovo“ . Teraz je k dispozícii obrazovka Značka jedla.
 4. Aplikácia vopred zvolí značku jedla a typ jedla na základe času hodnoty glykémie. Ťuknutím na tlačidlo „Uložiť“ potvrďte alebo ťuknite na inú značku a/alebo iný typ jedla. Poznámka: Opätovným ťuknutím na značku jedla alebo typ jedla môžete zrušiť príslušný výber. Ak nechcete pripojiť značku jedla a typ jedla k tejto hodnote glykémie, môžete ťuknúť na položku „Žiadna značka“
 5. Po dokončení práce so značkami jedla ťuknite na tlačidlo „Uložiť“.
 6. Zobrazí sa obrazovka Úprava, na ktorej môžete pridať podrobnosti k hodnote glykémie, ako napríklad fotografiu, poznámku, aktivitu, jedlo alebo liek.
 7. Ťuknutím na tlačidlo „Hotovo“  uložte manuálnu hodnotu.

Môžete zmeniť hodnoty glykémie, ktoré boli zadané manuálne, ale nie hodnoty automaticky synchronizované z glukomera.

Na tento účel ťuknite na hodnotu glykémie na obrazovke Moje hodnoty.

Tu môžete pridať podrobnosti, ako napríklad fotografiu, aktivitu alebo liek. Na otvorenej obrazovke Úprava znova ťuknite na hodnotu glykémie, ku ktorej chcete pridať značku jedla.

 1. Vyhľadajte manuálne zadanú hodnotu glykémie alebo položku uvedenú v zozname Moje hodnoty.
 2. Potiahnite doľava cez hodnotu glykémie a ťuknite na červené tlačidlo „Odstrániť“  ktoré sa zobrazí.

Treba poznamenať, že zmeniť môžete hodnoty glykémie, ktoré boli zadané manuálne, ale nie hodnoty automaticky synchronizované z glukomera.

Značky jedla

Tieto symboly sú značky jedla. Značky jedla umožňujú glukomeru a aplikácii porovnávať hodnoty glykémie s príslušnými cieľovými rozsahmi a pomáhajú vám zistiť, ako rôzne jedlá ovplyvňujú vašu glykémiu. Pri každom meraní hodnôt glykémie môžete vybrať príslušnú značku na glukomeri alebo v aplikácii. Existujú tri variácie symbolu jablka:

Značka jedla pre stav nalačno
Túto značku vyberte, ak si testujete glykémiu po približne 8 hodinách bez konzumácie jedla.

Značka jedla pre stav pred jedlom
Túto značku vyberte, ak si testujete glykémiu v priebehu 1 hodiny pred jedlom.

Značka jedla pre stav po jedle
Túto značku vyberte, ak si testujete glykémiu v priebehu 2 hodín po prvom súste jedla.

Aplikácia poskytuje časové úseky rozdeľujúce deň na raňajky, obed, večeru a noc, ktoré môžete zmeniť tak, aby zodpovedali vášmu vlastnému harmonogramu. Pre vaše pohodlie aplikácia za vás vopred zvolí typ jedla na základe toho, kedy ste zmerali danú hodnotu glykémie a do ktorého časového úseku dňa patrí.

Funkcia Značka jedla je v aplikácii vždy k dispozícii. Ak vypnete funkciu Značka jedla v glukomeri, hodnoty glykémie môžete označiť v aplikácia iba ako Pred jedlom, Po jedle alebo Nalačno.

Ak ponecháte možnosť Obrazovka s výzvou na zadanie značky jedla v aplikácii zapnutú, obrazovka Značka jedla sa zobrazí automaticky pri každej synchronizácii hodnôt glykémie z glukomera.

 1. Otvorte aplikáciu a ťuknite na niektorú hodnotu glykémie uvedenú na obrazovke Moje hodnoty.
 2. Keď sa zobrazí obrazovka Úprava, znova ťuknite na danú hodnotu glykémie a otvorí sa obrazovka Značka jedla. Na tejto obrazovke môžete zmeniť alebo pridať značku jedla a typ jedla.

ALEBO

 1. Otvorte aplikáciu a ťuknite na niektorú hodnotu glykémie uvedenú na obrazovke Moje hodnoty.
 2. Keď sa zobrazí obrazovka Úprava, ťuknite na ikonu jedla a potom ťuknite na položku „Značka jedla“. Na tejto obrazovke môžete zmeniť alebo pridať značku jedla a typ jedla.

Poznámka: Ak zmeníte značku jedla pre niektorú hodnotu glykémie, porovná sa s iným cieľovým rozsahom a na základe tohto nového cieľa môže zmeniť farbu.

 1. Vyhľadajte hodnotu glykémie na obrazovke Moje hodnoty a ťuknite na ňu.
 2. Keď sa otvorí obrazovka Úprava, ak ste ešte nikdy predtým neoznačili žiadnu hodnotu glykémie, automaticky sa otvorí obrazovka Značka jedla. Ak ste ju už predtým označili, znova ťuknite na danú hodnotu glykémie alebo pomocou tlačidla Značka jedla na karte Jedlo môžete pridať alebo zmeniť značku jedla a typ jedla.
  Poznámka: Opätovným ťuknutím na značku jedla alebo typ jedla môžete zrušiť príslušný výber. Ak nechcete pripojiť značku jedla a typ jedla k tejto hodnote glykémie, môžete ťuknúť na položku „Žiadna značka“.
 3. Po dokončení práce so značkami jedla ťuknite na tlačidlo „Uložiť“.
 4. Zobrazí sa obrazovka Úprava, na ktorej môžete pridať podrobnosti k hodnote glykémie, ako napríklad fotografiu, poznámku, aktivitu, jedlo alebo liek.
 5. Ťuknutím na tlačidlo „Hotovo“ uložte hodnotu glykémie.
 1. Prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka > Nastavenia > Predvoľby aplikácie.
 2. Vypnite možnosť Obrazovka s výzvou na zadanie značky jedla.

smartALERTS

Môžete nastaviť pripomienky založené na čase alebo určitej hodnote glykémie alebo pripomienky užitia lieku na základe výsledku glykémie. Okrem toho môžete nastaviť pripomienku hneď po synchronizácii hodnoty glykémie pred jedlom s aplikáciou.

Ak chcete nastaviť pripomienku, prejdite do nasledujúcej ponuky:

Hlavná ponuka > Nastavenia > Moje pripomienky.

 1. Ťuknite na „+“ v pravom hornom rohu aplikácie.
 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Môžete nastaviť pripomienku plánovanej návštevy lekára.

Ak chcete nastaviť pripomienku, prejdite do nasledujúcej ponuky:

Hlavná ponuka > Nastavenia > Moje pripomienky.

 1. Ťuknite na „+“ v pravom hornom rohu aplikácie.
 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Postup odstránenia jednorazového odpočítavania pripomienky:

 1. Prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka > Moje pripomienky.
 2. Ťuknite na „X“ v dolnej časti obrazovky, ktorá zobrazuje odpočítavanie času.

Postup odstránenia opakujúcej sa pripomienky:

 1. Prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka > Moje pripomienky.
 2. Potiahnite doľava cez upozornenie a ťuknite na červené tlačidlo „Odstrániť“.

Postup dočasného vypnutia pripomienky:

 1. Prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka > Moje pripomienky.
 2. Ťuknutím na prepínač ho môžete vypnúť – zmení sa na biely.

smartTESTING

Pomocou funkcie smartTESTING v aplikácii CONTOUR®DIABETES môžete nastaviť skupinu pripomienok plánovanej návštevy lekára alebo pomáhajúcich vám zlepšiť pravidelnosť testovania. Na tento účel otvorte aplikáciu a prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka > Inteligentné testovanie.

 1. Ťuknite na typ plánu smartTESTING, ktorý chcete použiť.
 2. Ťuknite na položku „Pokračovať úvodným nastavením“  a vyplňte požadované informácie.
 3. Po dokončení ťuknite na tlačidlo „Uložiť“.

Nastavené pripomienky sa budú naďalej zobrazovať v rovnakom čase každý deň po určité časové obdobie. Môžete tiež nastaviť jednorazovú pripomienku testu po hodnote glykémie pred jedlom. Funkcia smartTESTING je fixná séria pripomienok nastavených v rámci určitého časového obdobia, ktoré vám pomáhajú zabezpečiť pravidelnosť testovania glykémie alebo pripraviť sa na návštevu lekára.

Synchronizácia času a dátumu

Ak máte zapnutú automatickú synchronizáciu času a dátumu v aplikácii CONTOUR®DIABETES, aplikácia bude automaticky aktualizovať čas a dátum v glukomeri CONTOUR®PLUS ONE.

Ak ste nezapli túto funkciu pri úvodnom nastavovaní aplikácie, prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka > Nastavenia > Predvoľby aplikácie.

Ťuknutím na položku „Synchronizácia času a dátumu“ ju zapnite.

Musíte zapnúť automatickú synchronizáciu času a dátumu.

 1. V aplikácii prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka > Nastavenia > Predvoľby aplikácie.
 2. Ťuknutím na položku Synchronizácia času a dátumu glukomera ju zapnite. Pri každom pripojení glukomera k aplikácii sa čas a dátum glukomera automaticky synchronizujú s aplikáciou.
 1. Zapnite glukomer.
 2. V aplikácii prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka > Nastavenia > Moje glukomery a vyberte glukomer, ktorý chcete synchronizovať.
 3. Ťuknite na položku „Synchronizácia času a dátumu“.
 4. Ťuknite na položku „Synchronizovať teraz“.

Ak nemáte zapnutú automatickú synchronizáciu času a dátumu v časti s predvoľbami aplikácie CONTOUR®DIABETES, glukomer sa neaktualizuje použitím času a dátumu z mobilného zariadenia, pokiaľ nevykonáte manuálnu synchronizáciu.

Postup nastavenia automatickej synchronizácie času a dátumu medzi glukomerom a mobilným zariadením:

 1. Prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka > Nastavenia > Predvoľby aplikácie.
 2.  Zapnite možnosť Synchronizácia času a dátumu glukomera.

Správy pre lekára

Áno. Funkcia Môj profil v aplikácii umožňuje ukladať akékoľvek plánované návštevy lekárov a kontaktné údaje tímu poskytujúceho zdravotnú starostlivosť. Prejdite do nasledujúcej ponuky:

Hlavná ponuka > Môj profil > Plánované návštevy lekára a pridajte plánovanú návštevu lekára, alebo prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka > Môj profil > Tím poskytujúci zdravotnú starostlivosť.

Z aplikácie môžete odoslať súhrnnú správu s hodnotami glykémie, predtým ale musíte pridať plánovanú návštevu lekára alebo údaje o lekárovi. 

 1. Prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka > Môj profil > Plánované návštevy lekára.
 2. Ťuknite na nadchádzajúcu plánovanú návštevu lekára.
 3. Ťuknite na položku „Odoslať správu o glykémii“ .

Alebo

 1. Prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka > Môj profil > Tím poskytujúci zdravotnú starostlivosť.
 2. Ťuknite na položku „Odoslať správu o glykémii“

Cieľové rozsahy

Áno. Aj keď cieľové rozsahy mohli byť potvrdené na glukomeri CONTOUR®PLUS ONE, môžete ich zmeniť iba prostredníctvom aplikácie CONTOUR®DIABETES. Môžete to urobiť kedykoľvek prejdením do nasledujúcej ponuky:

Hlavná ponuka > Nastavenia > Cieľové rozsahy.

Pri každom pripojení glukomera k aplikácii sa glukomer aktualizuje o aktuálne cieľové rozsahy nastavené v aplikácii, ak boli zmenené.

Pred nastavením alebo zmenou cieľových rozsahov by ste to mali konzultovať so svojím lekárom alebo svojou zdravotnou sestrou.

Áno. Cieľové rozsahy môžete zmeniť prostredníctvom aplikácie kedykoľvek prejdením do nasledujúcej ponuky:
Hlavná ponuka > Nastavenia > Cieľové rozsahy.
Potiahnutím línie nahor alebo nadol môžete zmeniť horné a dolné limity cieľových rozsahov Pred jedlom (rovnaké ako Nalačno) a Po jedle (rovnaké ako Celkové). Na zmenu hodnoty smerom nahor alebo nadol môžete tiež použiť tlačidlá „+“ alebo „–“.

Pred nastavením alebo zmenou cieľových rozsahov by ste to mali konzultovať so svojím lekárom alebo svojou zdravotnou sestrou.

V aplikácii prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka > Nastavenia > Cieľové rozsahy.

Línia kriticky vysokej hodnoty má žltý obrys. Toto je najvyššia hodnota glykémie, ktorú môžete nastaviť. Línia kriticky nízkej hodnoty má červený obrys. Toto je najnižšia hodnota, ktorú môžete nastaviť. Posunutím línií nahor alebo nadol môžete zmeniť kritické hodnoty. Na zmenu hodnoty smerom nahor alebo nadol môžete tiež použiť tlačidlá „+“ alebo „–“.

Pred nastavením alebo zmenou kriticky vysokých/nízkych hodnôt by ste to mali konzultovať so svojím lekárom alebo svojou zdravotnou sestrou.

Pravdepodobne ste nesynchronizovali glukomer s aplikáciou (nepripojili ste ho k nej) od poslednej zmeny cieľových rozsahov v aplikácii. Postup synchronizácie glukomera s aplikáciou:

 1. Zapnite glukomer a skontrolujte, či je v blízkosti mobilného zariadenia.
 2. Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth® v mobilnom zariadení.

Aplikácia CONTOUR®DIABETES by teraz mal byť schopná synchronizovať údaje s glukomerom CONTOUR®PLUS ONE a aktualizovať cieľové rozsahy.

Vaše glukomery môžu mať nastavené rôzne cieľové rozsahy, ale toto sa neodporúča. Vaše glukomery by mali zostať synchronizované s cieľovými rozsahmi v aplikácii. Spárované glukomery CONTOUR sa aktualizujú o najnovšie cieľové rozsahy nastavené v aplikácii pri každom ich pripojení k aplikácii.

Po spárovaní Glukomera CONTOUR®PLUS ONE s aplikáciou CONTOUR®DIABETES môžete pridať k hodnote glykémie značku jedla. Keďže každá značka jedla sa vyhodnocuje porovnaním so súvisiacim cieľovým rozsahom, zobrazia sa nové rozsahy priradené k jednotlivým značkám jedla.

Cieľový rozsah Nalačno je vždy predvolene nastavený na rovnakú hodnotu ako váš cieľový rozsah Before Meal (Pred jedlom), pričom tento rozsah môžete zmeniť v aplikácii. Glukomer zobrazuje samostatný cieľový rozsah Nalačno, pretože má k nemu pripojenú značku jedla Nalačno.

Vaše konto CONTOURCLOUD

Pri prvom otvorení aplikácie CONTOUR®DIABETES sa zobrazí výzva na vytvorenie konta CONTOURCLOUD. Vytvorenie konta zaručí, že vaše osobné údaje sa budú bezpečne zálohovať a budete mať k nemu prístup z ľubovoľného kompatibilného mobilného zariadenia.

Ak si chcete vytvoriť konto pri úvodnom nastavovaní aplikácie, jednoducho postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 1. Keď sa zobrazí výzva na zadanie identifikátora CONTOURCLOUD, zadajte svoju e-mailovú adresu. Mali by ste použiť osobnú e-mailovú adresu, ktorú často kontrolujete.
 2. Potom budete musieť odpovedať na rad otázok, ktoré sa používajú na vytvorenie sekcie s názvom About Me (Informácie o mne). Informácie o mne môžete po vytvorení konta nájsť a upraviť v časti Môj profil v ponuke aplikácie.)
 3. Overte konto kliknutím na prepojenie odoslané spoločnosťou CONTOUR® Diabetes Solutions na vašu e-mailovú adresu.
 4. Na obrazovke aplikácie ťuknite na tlačidlo „Pokračovať“

Ak ste používali aplikáciu CONTOUR®DIABETES v režime Hosť a chcete vytvoriť konto:

 1. Prejdite do nasledujúcej ponuky: Nastavenia > Vytvoriť konto.
 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 3. Overte konto kliknutím na prepojenie odoslané spoločnosťou CONTOUR® Diabetes Solutions na vašu e-mailovú adresu.
 4. Na obrazovke aplikácie ťuknite na tlačidlo „Pokračovať“.

Nie. Odporúčame, aby ste zostali prihlásení do svojho konta v aplikácii aj po zavretí aplikácie. Keď zostanete prihlásení v aplikácii v jednom alebo viacerých mobilných zariadeniach, vaše informácie sa budú pravidelne zálohovať a budete mať k dispozícii všetky funkcie aplikácie.

 1. Prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka > Nastavenia > Nastavenia konta.
 2. Ťuknutím na e-mailovú adresu ju môžete zmeniť.

Vytvorenie konta CONTOURCLOUD vám pomôže optimálne využívať glukomer CONTOUR®PLUS ONE, pretože sa tým sprístupnia všetky funkcie, ktoré táto aplikácia ponúka. Vytvorenie konta tiež umožní aplikácii ukladať vaše hodnoty glykémie do cloudu CONTOURCLOUD, aby ste si mohli prezerať svoje údaje pochádzajúce až zo štyroch rôznych glukomerov pomocou viacerých mobilných zariadení. Po otvorení aplikácie si nastavte konto podľa pokynov na obrazovke. Vaše mobilné zariadenie bude musieť byť pripojené na internet, inak to nebude fungovať.

Ak máte nastavené konto CONTOURCLOUD, vaše údaje v aplikácii sa automaticky pravidelne zálohujú do cloudu CONTOURCLOUD, keď je vaše zariadenie pripojené na internet. Ak sa prihlásite do aplikácie ako Hosť, vaše údaje sa nebudú ukladať ani zálohovať do cloudu.

Žiadne údaje, ktoré možno identifikovať ako vaše, sa neposkytujú žiadnym osobám ani firmám, pokiaľ nezvolíte možnosť poskytovať ich niekomu, napríklad vášmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo ošetrovateľovi. Naše zásady ochrany osobných údajov si môžete pozrieť tu.

Riešenie problémov

Glukomer a aplikácia musia byt blízko seba, aby zostali prepojené. Skúste premiestniť glukomer a mobilné zariadenie bližšie k sebe.

Ak sa glukomer CONTOUR®PLUS ONE nepripája k aplikácii CONTOUR®DIABETES, skontrolujte nasledujúce body:

 • Glukomer je zapnutý.
 • Spárovali ste glukomer s aplikáciou v mobilnom zariadení.
 • V glukomere aj mobilnom zariadení je zapnutá funkcia Bluetooth®.
 • Glukomer je v blízkosti mobilného zariadenia.

Existujú najmenej dva možné dôvody zobrazenia tohto chybového hlásenia:

 1. Nie ste pripojení na internet. Skontrolujte internetové pripojenie a to, či máte v nastaveniach mobilného zariadenia zapnutú funkciu mobilného dátového pripojenia. (Poznámka: Môžu sa účtovať poplatky za internet/prenos dát.)
 2. Váš správca siete nastavil vo vašej sieti ochranu prostredníctvom servera proxy alebo brány firewall.
  • Požiadajte správcu siete o povolenie pripojenia k serverom CONTOUR™ ONE z vášho mobilného zariadenia.
  • Zvážte vyskúšanie alternatívneho internetového pripojenia, ako napríklad prepnutie na mobilné dátové pripojenie alebo pripojenie z domu. Poznámka: Môžu sa účtovať poplatky za internet/prenos dát.

Áno, sekcia Pomocník je k dispozícii v ponuke aplikácie. Ak ju chcete zobraziť, prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka > Pomocník.

Na obrazovke Pomocník môžete vyhľadávať témy pomocou kľúčových slov alebo prehľadávať zobrazené kategórie pomocníka.

Ak stále potrebujete pomoc, kontaktujte centrum zákazníckej podpory zavolaním na číslo uvedené na zadnej strane glukomera alebo pomocou formulára uvedeného tu. Toto prepojenie môžete použiť aj prostredníctvom sekcie pomocníka v aplikácii.

Plány pripomienok meraní a Moje charakteristické vzory

Na nastavenie série pripomienok môžete použiť funkciu Plány pripomienok meraní, aby ste zistili, ako rôzne činnosti vo vašom živote ovplyvňujú vaše merania hladiny glukózy v krvi, alebo pred návštevou zdravotníckeho pracovníka. Ak chcete nastaviť Plány pripomienok meraní, prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka > Moje pripomienky.
1.    Ťuknite na položku „+“ v pravom hornom rohu obrazovky
2.    Po výzve vyberte možnosť Plán pripomienok meraní. Otvorí sa obrazovka plánov pripomienok meraní, kde môžete vybrať plán, ktorý vyhovuje vášmu režimu

** Video – Tvorba plánov pripomienok meraní **

Nastavené pripomienky sa budú naďalej zobrazovať v rovnakom čase každý deň. Nastaviť si môžete aj jednorazovú pripomienku merania, ktoré treba vykonať po hodnote nameranej „Pred jedlom“. Plány pripomienok meraní vám umožňujú nastaviť fixnú sériu pripomienok v konkrétnom časovom období. Boli vytvorené ako pomôcka na regulovanie charakteristického rázu v meraniach hladiny glukózy v krvi alebo pri príprave na kontrolu u zdravotníckeho personálu.

Aplikácia CONTOUR®DIABETES vás môže upozorniť, ak zistí určité trendy vo vašich nameraných hladinách glukózy v krvi. Tieto trendy sa označujú ako „Charakteristické vzory“. Aplikácia môže napríklad zistiť charakteristický vzor vysokej hladiny glukózy v krvi v čase obeda.
Funkcia Moje charakteristické vzory vám umožňuje:
•    prezerať si užitočné upozornenia týkajúce sa trendov vývoja vašej hladiny glukózy v krvi,
•    spoznať možné príčiny týchto charakteristických vzorov,
•    pomocou pripomienok pomôcť zlepšiť charakteristický vzor,
•    monitorovať pokroky a sledovať, ako sa charakteristický vzor v priebehu času zlepšuje
Môžete si vybrať jeden alebo viacero typov charakteristických vzorov z aplikácie „Moje charakteristické vzory“ v hlavnej ponuke. Aplikácia tak bude vedieť, že chcete dostať upozornenie, keď zistí tento typ charakteristického vzoru.

Ak chcete zmeniť nastavenia upozornení na charakteristické vzory, prejdite do ponuky:
Hlavná ponuka > Moje charakteristické vzory
1.    Ťuknite na možnosť „Viac“ v pravom hornom rohu
2.    Ťuknite na položku „Výber charakteristického vzoru“
3.    Zapnutím alebo vypnutím vyberte charakteristické vzory, ktoré chcete sledovať

Keď sa nameranými hladinami glukózy v krvi zlepší charakteristický vzor
v určitom časovom období, vzor sa považuje za „Zlepšený“. Aplikácia ukladá „Zlepšené“ charakteristické vzory v položke
Moje charakteristické vzory > História charakteristických vzorov

Aplikácia CONTOUR®DIABETES potrebuje na detekciu určitých charakteristických vzorov minimálne 14 dní merania hladiny glukózy v krvi. Aplikácia Moje charakteristické vzory dokáže ľahšie zistiť charakteristické vzory, ak meranie vykonávate pravidelne a namerané hodnoty označujete označením jedál a typom jedla.

Charakteristický vzor môžete kedykoľvek zatvoriť a presunúť do histórie charakteristických vzorov. Ak dostanete upozornenie na charakteristický vzor, ktorý nechcete sledovať, po výzve na nastavenie pripomienky ťuknite na možnosť „Nie“ a keď sa na obrazovke charakteristického vzoru zobrazí možnosť „Presunúť do histórie“, ťuknite na možnosť „Áno“.
Ak to chcete urobiť z hlavnej ponuky, prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka > Moje charakteristické vzory
1.    Ťuknite na charakteristický vzor
2.    Ťuknite na možnosť „Presunúť do histórie“

Správy pre zdravotnícky personál

Áno, údaje o hladine glukózy v krvi môžete exportovať ako súbor CSV. Tento súbor je neformátovaný a obsahuje len
nespracované údaje. Ak to chcete urobiť, prejdite do nasledujúcej ponuky: Hlavná ponuka > Moja starostlivosť > Zostavy
1.    Ťuknite na možnosť „Odoslať súbor CSV“
2.    Tým sa vo vašom mobilnom zariadení otvorí nový e-mail, aby ste mohli súbor odoslať požadovanému príjemcovi

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?
Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, kontaktujte nás.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care, Contour, Microlet, Glucofacts, logo No Coding a Second-Chance sú ochranné známky a registrované ochranné známky spoločnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách.  App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. Slovná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé používanie týchto známok spoločnosťou Ascensia Diabetes Care podlieha licencii.  Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

© Copyright 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všetky práva vyhradené.

Dátum prípravy: júl 2016. Kód: G.DC.07.2016.46721